top of page

Stödtjänster till elnätet

Svenska kraftnät använder så långt det är möjligt olika reserver som upphandlas med hjälp av budgivning på de så kallade balansmarknaderna.

Här kan du som batteriägare vara med och stötta elsystemet och få ersättning för det.

Idag använder Svenska kraftnät olika stödtjänster för kraftsystemets olika behov:

  • Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).

  • Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR).
    Det finns två olika produkter, en för normaldrift (FCR-N) och en för störningar (FCR-D).

 

Svenska kraftnät uppmanar samtliga leverantörer med förkvalificerad volym att delta på marknaden, då utbudet vissa timmar är mycket begränsat.

Svenska kraftnät köpte stödtjänstreserver för över 6 miljarder kr år 2022 och behovet förväntas öka.

Batterier

Ett batteri kan användas som en stödtjänst åt svenska kraftnät genom att bidra till att balansera och stabilisera elnätet. Batterier har förmågan att lagra energi och sedan frigöra den när det behövs.

Mot svenska kraftnät kan batterier fungera som reservkraft vid oförutsedda avbrott i kraftproduktionen. Vid ett strömavbrott kan batteriet snabbt aktiveras för att tillhandahålla nödvändig el för att hålla systemet igång tills reservkraftverk eller andra lösningar kan tas i bruk. Detta hjälper till att minimera störningar och upprätthålla elförsörjningen

Värdeskapande funktioner

För den enskilda fastigheten kan ett energilager med batteri ge flera olika värdeskapande funktioner.

Stödtjänster/Frekvensreglering

För att elöverföringssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom snäva gränser. Det nordiska kraftsystemet balanseras mot en frekvens på 50 Hz. Frekvensstabilitet handlar om kraftsystemets förmåga att upprätthålla en stabil frekvens efter en störning i balansen mellan produktion och förbrukning. Störningar uppkommer på grund av fel och bortkopplingar av produktion eller förbrukning. Obalanser kan också uppstå ur den naturliga, slumpmässiga (stokastisk) variation som förekommer i produktion och förbrukning.

Stabiliserande resurser är de automatiska funktioner och stödsystem som ändrar produktion och förbrukning utifrån förändringar i frekvensen. Dessa resurser mäter frekvensen antingen lokalt eller får en extern signal och agerar direkt på avvikelser från det normala, 50 Hz. Det finns idag fem stabiliserande resurser:

  • Frekvenshållningsreserv för normaldrift (FCR-N)

  • Frekvenshållningsreserv för störning (FCR-D)

  • Snabb frekvensreserv (FFR)

  • Nödeffekt från likströmsförbindelser (EPC)

  • Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK)

Stödtjänster/frekvensreglering är en tjänst som Batteribossen erbjuder kunden att deltaga i jämnt emot Svenska Kraftnät, för att stötta elnätet. Detta görs genom den helhetslösning med Batteribossen erbjuder. Tjänsten syftar till att stabilisera det svenska kraftnätet. Grunden är att vi skall ha ett stabilt 50 hertz nät. Frekvensvariationer orsakas av att vi har viss produktion och viss konsumtion. Är frekvensen för hög så stänger man av vissa produktionstjänster för att återfå balans i nätet och då kan batteriet ta emot energi, laddas. Är frekvensen för låg så matar man ut reserver för att skapa balans i nätet, batteriet töms på energi.

Batteribossen installerar utrustning som mäter frekvensen på kundens batterisystem. Svenska Kraftnät har sedan tillåtelse styra kundens batteri, genom laddning eller urladdning. Oftast handlar detta om bara några sekunders frekvensreglering varje gång. Kunden får betalt för att er anläggning ingår i stödtjänsten; oavsett om Svenska Kraftnät nyttjar möjligheten eller ej.

Skulle det vara så att ett strömavbrott sker finns inte längre något nät att reglera och batteriet går då automatiskt över till ö-drift och förser den egna fastigheten med energi. Det blir då inget strömavbrott i den egna fastigheten trots att elnätet ligger nere.

Kapa effekttoppar/minska huvudsäkringen

Med ett batterilager kan man kapa de högsta effekttopparna som kan uppstå när tunga laster används. Genom att låta batteriet hjälpa till i dessa situationer kan dessa laster nyttjas utan att det påverkar elanslutningens effektvärde. För de som har effektabonnemang och betalar baserat på det högsta effektuttaget kan dessa då kapas och avgifterna bli reducerade. Alltså fungerar det på samma sätt som att sänka din huvudsäkring.

Ökad egenanvändning av solel

Den som har egna solceller kan använda batteriet för att lagra solel så att den kan användas när solen har gått ner. Det är den vanligaste användningen för system som inte är anslutna till Svenska kraftnäts stödtjänster, men eftersom det oftast är relativt liten skillnad mellan vad man får betalt för den el man säljer och den el man köper är lönsamheten för detta begränsad. Samtidigt en trygghet vid väldigt volatila elpriser.

Arbitrage på elhandel

Elpriserna för varje timme det kommande dygnet offentliggörs alltid en dag i förväg. Det innebär att man kan sänka sina elkostnader genom så kallat arbitrage – att köpa el och ladda batteriet när elen är billig, och använda batteriet som strömkälla när elen är dyr. När det är stora variationer i elpriset blir det lönsamt för batteriägaren samtidigt som det är bra för hela elsystemet då man hjälper till att avlasta elnätet under dess högst belastade timmar.

Reservkraft vid elavbrott, Ö-drift

Beroende på vilken typ av batteri och växelriktare som installeras kan det vara möjligt med så kallad ö-drift, det vill säga att försörja exempelvis en fastighet med el från batteriet vid ett strömavbrott.

Om batteriet anslutet till stödtjänstmarknaden är batteriet endast dedikerat för detta och du får ersättning för det. Men om ett strömavbrott sker övergår batteriet till reservkraft och ö-drift av den egna fastigheten.

Flexmarknader

I vissa elområden i Sverige kan batteriet även stötta det lokala elnätet genom lokala flexmarknader. Där kan lokala elnätsägare handla lokal energi för att minska risker för överbelastning i sina elnät. I stället för att bygga ut elnätet kan det avlastas genom användning av lokalt tillgängliga batterier. Kompensation för detta betalas från elnätsägaren, som inte behöver investera i nya elledningar.

Detta är ett marknadssegment som växer mer och mer och beräknas ta en större plats på energimarknaden närmsta åren. Till följd av den gröna omställningen till förnybar energi med många lokala produktionsplatser av både sol och vind.

Ekonomi

Med hjälp av Batteribossens helhetslösning och smarta styrsystem kan batteriägare automatiskt bidra till elnätets stabilitet och erbjuda batteriets effekt som stödtjänst för frekvensreglering till Svenska kraftnät. Med de aktuella ersättningarna som betalas för denna stödtjänst är ett batteri återbetalat på cirka 1-2 år.

Olika tjänster

Nedan följer fakta om Frekvensreglering/Balanstjänster där du som batteriägare kan vara med och bidra med din resurs och få ersättning för det.

FFR-Snabb frekvensreserv

Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR) är en automatisk reserv som hanterar de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet.

FFR är en så kallad avhjälpande åtgärd.

FCR-N Frekvenshållningsrecerv Normaldrift

Frekvenshållningsreserv Normaldrift (Frequency Containment Reserve - Normal, FCR-N) är en automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid små förändringar i förbrukning eller produktion.

FCR-D upp Frekvenshållningsreserv Störning uppreglering

Frekvenshållningsreserv Störning uppreglering (upwards Frequency Containment Reserve - Disturbance, FCR-D upp) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar (uppreglering).

FCR-D ned Frekvenshållningsreserv Störning nedreglering

Frekvenshållningsreserv Störning nedreglering (downwards Frequency Containment Reserve - Disturbance, FCR-D ned) är en Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörning (nedreglering).

bottom of page